Produkttyper

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen utgör kapitalskyddet i placeringen. Optionsdelen kan vara knuten till en eller flera underliggande tillgångar, såsom aktier eller råvaror. Om underliggande tillgångar utvecklas positivt under placeringens löptid utbetalas en avkastning som står i relation till denna uppgång. Om utvecklingen i underliggande tillgångar skulle vara negativ återbetalas det nominella beloppet förutsatt att emittenten inte hamnar på obestånd. Exempel på kapitalskyddad placering är aktieindexobligation, aktieobligation eller en indexobligation.

Överkurs

Kapitalskyddade placeringar kan i vissa fall tecknas med en överkurs – en extra premie som inte omfattas av emittentens kapitalskydd. Vid en utebliven tillväxt för underliggande tillgång förlorar investeraren hela den erlagda överkursen. Istället för överkurs kan vissa placeringar istället erbjudas med en kapitalskyddsnivå om 90-95 % av nominellt belopp. Dessa placeringar klassificeras som certifikat och går således under benämningen icke kapitalskyddade placeringar. Överkurs eller lägre andel kapitalskydd ger överlag bättre villkor, vanligtvis en högre deltagandegrad, än en produkt utan överkurs.

Sprintrar

En sprinter liknar i grunden en kapitalskyddad placering, men saknar fullt kapitalskydd. Placeringen består generellt av en obligation och två optioner, en innehavd köpoption och en utställd säljoption.

Genom att ge upp en del av kapitalskyddet ger placeringen möjlighet till en högre exponering (deltagandegrad) mot underliggande tillgång och därmed en högre avkastningspotential. Sprintrar har normalt ett kursfallsskydd (en så kallad riskbarriär) som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande tillgång faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar. Risken i placeringen kan göra sig gällande på slutdagen där det finns två möjliga utfall: är stängningskursen för underliggande tillgångar på eller över riskbarriären aktualiseras inte denna risk och nominellt belopp återbetalas till investeraren. Har stängningskursen för underliggande tillgång stängt på eller över riskbarriären har nominellt belopp därmed ett barriärberoende skydd; från startkursen tillåts underliggande tillgångar sjunka till en given nivå utan att nominellt belopp påverkas.

Autocalls

Autocalls ger möjlighet till en löpande kupongutbetalning under löptiden. Placeringstypen passar investeraren som generellt har en svagt positiv eller neutral syn på underliggande tillgång. Investerare som investerar i en autocall föredrar möjligheten till fast avkastning framför att följa aktiemarknadens eventuella uppgångar fullt ut.

Utvecklingen i underliggande tillgångar observeras med en viss frekvens, t.ex. årligen, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Om utvecklingen i underliggande tillgång stämmer överens med vissa förutbestämda villkor, exempelvis att ingen tillgång har fallit under en viss nivå av sin startkurs kan placeringen betala ut en kupong (ränta). Placeringen kan också förfalla i förtid. Liksom sprintrar har autocalls vanligtvis ett kursfallsskydd (en så kallad riskbarriär) som delvis skyddar mot förluster vid negativ marknadsutveckling.

Kreditlänkade placeringar

Kreditlänkade placeringar passar investerare som i första hand söker efter en räntelik placering men med en högre avkastningsmöjlighet. Placeringar som exempelvis Kreditobligationer kan konstrueras med slagkraftiga villkor under framför allt perioder med höga räntenivåer på marknaden för företagsobligationer. Det som förenar kreditlänkade placeringar är att de har ett kreditberoende skydd/risk som knyts till breda index som innehåller referensbolag, vilka ger ut högavkastande företagsobligationer. Referensbolagen brukar också benämnas som high yield-bolag. Får referensbolagen problem kan det påverka din placering negativt.

Hävstångscertifkat

Hävstångscertifikat fungerar i grunden på samma sätt som en option. Placeringen ger en hög exponering i förhållande till investerat belopp, men har också en hög risk. Vid negativ utveckling i underliggande tillgång förloras hela det investerade beloppet.

Branschkod för Strukturerade Placeringar i Sverige

Bolagets strukturerade placeringar följer SPIS (Strukturerade Produkter i Sverige) branschkod för strukturerade placeringar

 

Läs mer om SPIS här: www.strukt.se