Risker

En investering i en strukturerad placering medför olika typer av risk. Nedan följer en redovisning av de mest relevanta riskerna. För mer information hänvisar vi till Grundprospekt samt Slutliga Villkor för respektive placering. Varje investerare bör själv skaffa sig en uppfattning om konsekvenserna av sin investering.

Kreditrisk - emittentrisk

Med kreditrisk menas risken att den som ger ut den strukturerade placeringen (även kallad emittent) inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under löptiden. Oberoende kreditbedömningsinstitut (Standard & Poor's och Moody's) ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Ett innehav av den strukturerade placeringsprodukten omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. 

Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning

Under löptiden påverkas värdet på strukturerade placeringsprodukter av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på förfallodagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Eftersom en kapitalskyddad placering endast återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tar investeraren en risk motsvarande den uteblivna ränta som en investering i räntebärande instrument hade kunnat ge.

Likviditetsrisk

Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja den strukturerade placeringsprodukten. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet på marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

Valutarisk

Investering och återbetalning sker normalt i svenska kronor. I vissa strukturerade placeringsprodukter påverkas dock tilläggsbeloppet av valutakursförändringar mellan ett eller flera valutapar. Det nominella beloppet påverkas inte av valutakursförändringen.

Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter

Flertalet aktörer ger ut strukturerade placeringsprodukter. Olika strukturerade placeringsprodukter kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika strukturerade placeringsprodukter ofta begränsad. För att få en helhetsbild av den strukturerade placeringsprodukten bör placerare ta del av Grundprospektet och Slutliga Villkor.