The circularity report 2023 lanserades nyligen där man tar upp att den cirkulära ekonomin endast står för 7.2% av den globala ekonomin. Det finns mycket att göra inom detta område som kommer att vara avgörande för hur väl vi ska lyckas med nationella miljömål, agenda 2030 och parisavtal.

Varför behöver vi gå från linjär till cirkulär affärsmodell?

Vår resursaptit ökar för varje år, på global nivå använder vi jordens resurser som om vi har 2 planeter, i Sverige använder vi resurser som om vi har 4 planeter.

För att sätta vår resursanvändning i perspektiv kan det vara bra att känna till att tillverka ett par jeans krävs det 11 000 liter vatten, en kopp kaffe kräver 140 liter vatten. Avfallet för en soffa ger totalt runt 500 kg i avfall, en dator 1200 kg avfall och en liter förpackad flaska kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter från kranen. Vi kan inte tära på jordens resurser längre och därför är cirkulär ekonomi ett viktigt område för både FN och EU som har satt upp mål för att öka andelen cirkuläret i den globala ekonomin.

Vad innebär cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som står för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheterna där cirkulära kretslopp står i fokus. För att säkra de planetära gränserna behöver vi minska den globala materialutvinningen och konsumtionen med en tredjedel. Det kan vi uppnå om vi integrerar cirkulära lösningar inom fyra olika system; mat, mobilitet & transport, konsumentvaror och byggsektorn. The circularity gap report lyfter fram 4 steg som är viktiga för att lyckas.

  1. Använd mindre
  2. Använd längre
  3. Återställ
  4. Använd igen

Nationell strategi för omställning till en cirkulär ekonomi

Den svenska regeringens nationella övergripande mål är att en omställning till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030. Handlingsplanen består av 100 åtgärder inom industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering.

Läs mer om cirkulär utveckling

https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/cirkular-ekonomi/

https://www.circularity-gap.world/2023

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi—handlingsplan-for-omstallning-av-sverige/

Nyheter