BAKGRUND
Region Skåne ville lansera självincheckning för patienter via automater och en app. Lösningen baseras i huvudsak på besöksdata från Region Skånes huvudsakliga administrativa system PASiS.

Utöver PASiS har det identifierats sju andra patientadministrativa system som hanterar patienters bokningar och besök. Förstudiens ingångsinformation baseras på en rapport där övriga system som hanterar patienters besöksdata inventerats och listats med intressenter på olika förvaltningar. Förstudien gick initialt ut på att verifiera rapportens listade system, intressenter samt lösningsförslag för att integrera respektive system med lösningen för självincheckning.

LÖSNING
I ett tidigt skede upptäcktes det att de tilltänkta integrationerna av övriga patientadministrativa system befann sig i olika mognadsgrader och stadier och innehöll olika typer av teknik. Patienterna skulle därmed inte kunna nyttja självincheckningen.

Integrationerna delades in i tre projekttyper:

  • Typ 1, verksamhetsprojekt: Verksamheten hade initierat verksamhetsförändringar till att övergå till Region Skånes patientadministrativa system PASiS och med det tillgängliggöra bokningar för självincheckning
  • Typ 2, IT-projekt: IT-tekniska projekt genom integration, där förändringen i sig inte innebar någon verksamhetsförändring i lösningen
  • Typ 3, kombination av typ 1 och 2: Lösning för integration innebar både en förändring för verksamheten då information behöver kompletteras av verksamheten vid bokningsregistrering samt IT-teknisk förändring genom integration

För projekt av typ 1 hade verksamheten redan pågående projekt varför dessa endast bevakades och följdes upp i förstudien. Förstudien för typ 2 och 3 drevs genom täta kontakter och diskussioner med systemansvariga, leverantörer och verksamhet för att identifiera det verkliga behovet och vilket IT-tekniskt lösningsförslag som för ändamålet och förutsättningarna var bäst.

RESULTAT
Resultatet av förundersökningen var att antalet integrationer av patientadministrativa system som skulle genomföras reducerades. Utöver reduceringen tillkom ytterligare två nya integrationer av system som hanterar besöksdata.

  • Orsaken till reduceringen av antalet integrationer som skulle genomföras var:
  • Region Skåne har i dagsläget ett program för att ersätta flera patientadministrativa system till en helhetslösning. Flera av de system som berörs av detta program anses inte motivera kostnad och resursutnyttjande för att integreras med självincheckning för en övergångsperiod
  • Verksamheten hade inget behov av självincheckning på grund av verksamhetens karaktär
  • Integrationen genomfördes genom lösningar i andra projekt. Slutresultatet av förstudien var att endast integration för primärvården skulle genomföras. Genom att ge ett stort antal besökare tillgång till självincheckning skulle man gynna hela verksamheten och patienterna, och användandet av självincheckning skulle öka markant.

Nyheter