Dagens direktiv gällande hållbarhetsrapportering, NFRD (Non Financial Reporting Directive), omfattar ca 11 600 företag och vänder sig till företag med fler än 500 anställda.

I April 2021 antog dock EU ett förslag om förändringar i direktivet om hållbarhetsrapportering som kommer att träda i kraft 2023 för stora bolag. Direktivet kommer att påverka även små och medelstora bolag från 2026. Med det nya direktivet så kommer ca 49 000 företag att omfattas. EFRAG lämnade i slutet av november in ett utkast till EU kommissionen på den nya EU standarden för rapportering ESRS

Vilka berörs redan 2023 (för rapportering 2024)?

Alla företag som uppfyller minst 2 av följande 3 kriterier

 • Medeltal 250 anställda under de senaste två räkenskapsåren
 • Balansomslutningen ska vara mer än 175 miljoner SEK
 • Nettoomsättningen ska ha varit mer än 350 miljoner SEK

Följande nya krav väntas att träda i kraft:

 • Krav på granskning av extern revisor.
 • Införande av mer detaljerade rapporteringskrav och ett krav på att rapportera enligt EU:s obligatoriska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS) – för att förbättra jämförbarheten.
 • Krav på en digital ”märkning” av den rapporterade informationen, så att den är maskinläsbar och kan matas in i EU:s gemensamma åtkomstpunkt i kapitalmarknadens handlingsplan.
 • Krav på att rapporten ska in i förvaltningsberättelsen och inte vara fristående. Syftet är hållbarhetsredovisningen ska betraktas som lika viktig som den finansiella.
 • Krav på att rapportera i enlighet med EU:s taxonomi.
 • Företag ska utgå från dubbel materialitet sin rapportering – dvs. beskrivning av hur verksamheten påverkar omgivningen och hur omgivningen påverkar verksamheten.
 • Krav på styrelsen att ansvara för den påverkan som företagets produkter och tjänster har på miljön.

Det här innebär att alla företag som omfattas av hållbarhetsredovisning behöver införa en strategi för sitt hållbarhetsarbete och införa av systematiskt hållbarhetsarbete i verksamheten. Styrelser behöver ha en hållbarhetskompetens och förstå vilket ansvar de ha har.

 • Gör en GAPanalys mellan er redovisning idag och kraven från CSRD
 • Utbilda styrelse, ledning och medarbetare

Kontakta oss för att komma igång med hållbarhetsarbetet redan idag!


hallbart@exceed.se

 

Nyheter