Dagens direktiv gällande hållbarhetsrapportering, NFRD (Non Financial Reporting Directive), omfattar ca 11 600 företag och vänder sig till företag med fler än 500 anställda.

I April 2021 antog dock EU ett förslag om förändringar i direktivet om hållbarhetsrapportering som kommer att träda i kraft 2023 för stora bolag. Direktivet kommer att påverka även små och medelstora bolag från 2026. Med det nya direktivet så kommer ca 49 000 företag att omfattas.

Vilka berörs redan 2023 (för rapportering 2024)?

Alla företag som uppfyller minst 2 av följande 3 kriterier

  • 250 anställda
  • €40M i omsättning
  • €20M i tillgångar

Det här innebär att alla företag kommer att omfattas av hållbarhetsredovisning på ett eller annat sätt och behöver införa en strategi för sitt hållbarhetsarbete och införa av systematiskt hållbarhetsarbete i verksamheten.

Under oktober 2022 kommer EFRAG med ett utkast på en standard som företag ska rapportera gentemot.

Vad innebär det att gå från NFRD till CSRD?

Syftet är att säkerställa att det finns jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information angående bolags hållbarhetsarbete. Dessutom så ska den övergripande hållbarhetsrapporteringen kopplas till EU’s taxonomi, som omfattar

  • Utvidgning av tillämpningsområdet
  • Krav på tredjepartsgranskning
  • Tydligare ansvar hos styrelsen
  • Införande av mer detaljerade rapportkrav
  • Krav på digital märkning
  • Krav på att rapportera i enlighet med EU: taxonomi

Kontakta oss för att komma igång med hållbarhetsarbetet redan idag!


Marie Bergwall
Hållbarhetskonsult
hallbart@exceed.se