Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Vilka bolag påverkas?

De som påverkas är finansiella aktörer och företag som redan omfattas av NFRD (Non-Financial Reporting Directive) i EU. Men det är inte alla bolag som omfattas av årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapport, bolaget behöver vara minst 500 anställda och vara verksamma inom vissa sektorer

 • Skogsnäring
 • Vatten, avlopp, avfall och sanering
 • Transport
 • Tillverkning
 • Energi
 • Information och kommunikation
 • Vetenskap och teknik
 • Bank, finans och försäkring
 • Bygg- och fastighet

Vilka områden omfattas?

 • Begränsning av klimatförändringar
 • Anpassning till klimatförändringar
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 • Övergång till cirkulär ekonomi
 • Förebyggande och kontroll av föroreningar
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Flera undersökningar visar på att hållbara företag är lönsamma företag. Även om du inte är ett företag som påverkas av taxonomin har du allt att vinna på att vara ett hållbart företag.

Nyheter