Direktivet om icke-finansiell rapportering (Non Financial Reporting Directive, NFRD) innehåller krav på vissa företag att ta fram en hållbarhetsrapport. Europaparlamentet och rådet har nått en överenskommelse för ett nytt direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) som kommer att ersätta NFRD. Ett av kraven i CSRD är att man ska rapportera i enlighet med ESRS (European Sustainability Standard)

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD är ett direktiv som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Direktivet kommer att gälla ett stort antal företag (stora, medelstora och små) som är verksamma på EU:s marknad. CSRD kommer till skillnad från NFRD beröra fler företag, och kraven om vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla är tydligare specificerat.

Direktivet träder i kraft räkenskapsåret 2023 och rapportering ska ske:

 • 1 januari 2024 för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering. (rapportering 2025)
 • 1 januari 2025 för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering (rapportering 2026)
 • 1 januari 2026 för börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captive försäkringsföretag. Ett undantag kommer att vara möjligt för små och medelstora företag under en övergångsperiod, vilket innebär att de kommer att undantas från tillämpningen av direktivet fram till 2028.
 • Non-EU companies (över 150 MEUR omsättning i EU) 2028 (viss information).

 

Årsredovisningslagen

När CSRD genomförs i svensk rätt kommer lagen att anpassas till det nya direktivet.

Enligt den svenska årsredovisningslagen (ÅRL) är hållbarhetsrapportering obligatorisk för företag som uppfyller fler än ett av följande villkor:

 • Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250.
 • Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor.
 • Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

(Anpassning) Företag som uppfyller följande kriterier ska även upprätta sina hållbarhetsrapporter i enlighet med Taxonomiförordningen:

 • Företag av allmänt intresse enligt artikel 2.1 a-c i Direktiv (EU) 2013/34/EU
 • Företag som under det senaste räkenskapsåret i genomsnitt har haft fler än 500 anställda

 

Vad innebär de nya reglerna med CSRD?

 • Krav på granskning av extern revisor.
 • Införande av mer detaljerade rapporteringskrav och ett krav på att rapportera enligt EU:s obligatoriska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS) – för att förbättra jämförbarheten.
 • Krav på en digital ”märkning” av den rapporterade informationen, så att den är maskinläsbar och kan matas in i EU:s gemensamma åtkomstpunkt i kapitalmarknadens handlingsplan.
 • Krav på att rapporten ska in i förvaltningsberättelsen och inte vara fristående. Syftet är hållbarhetsredovisningen ska betraktas som lika viktig som den finansiella.
 • Krav på att rapportera i enlighet med EU:s taxonomi.
 • Företag ska utgå från dubbel materialitet sin rapportering – dvs. beskrivning av hur verksamheten påverkar omgivningen och hur omgivningen påverkar verksamheten.
 • Krav på styrelsen att ansvara för den påverkan som företagets produkter och tjänster har på miljön.

 

ESRS

Standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS) utarbetas av Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (EFRAG). EFRAG lämnade i slutet av november in ett utkast till EU kommissionen på den nya EU standarden för rapportering, ESRS och i juni 2023 kommer kommissionen att ta beslut om standarderna.

ESRS bygger på dubbel väsentlighet

ESRS bygger på principen om dubbel väsentlighet. Det innebär att verksamheten ska redogöra både för hur hållbarhetsfrågor påverkar verksamhetens prestation och position, men också hur själva verksamheten påverkar sin omgivning.

Rapportering enligt ESRS kommer att vara obligatoriskt för alla företag som omfattas av EU:s hållbarhetsrapporteringsdirektiv från och med 2024. Det finns för närvarande 13 ESRS-utkast, och EU har föreslagit att lägga till SME-specifika och sektorspecifika utkast till standarder under 2023. ESRS kommer att anpassas till redan befintliga europeiska policyer och internationella standarder för att undvika dubbelrapportering

ESRS E1 är den rapporteringsstandard inom underkategorin Miljö som handlar om klimatförändringar. Standarden bygger på både GHG-protokollet och TCFD. Enligt utkastet som ska verksamheter som omfattas:

 • Redogöra för hur de kommer säkerställa att deras affärsmodell och strategi är kompatibel med övergången till en klimatneutral ekonomi och för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i linje med Parisavtalet.
 • Redogöra för de klimatrelaterade mål verksamheten har antagit.
 • Redogöra för de handlingsplaner verksamheten har för att begränsa sin klimatpåverkan och för att anpassa verksamheten till klimatförändringar, samt offentliggöra vilka resurser som avsatts för att genomföra dessa planer.
 • Redogöra för energiförbrukning.
 • Redogöra för scope 1, scope 2 och signifikanta scope 3-utsläpp från köpta varor och tjänster, nedströms sålda produkter, godstransporter, resor och finansiella investeringar i ton CO2e.
 • Redogöra för den klimatkompensation som verksamheten har finansierat.
 • Redogöra för undvikna växthusgasutsläpp från sina produkter och tjänster (valbart).
 • Redogöra för de nyckeltal som krävs från taxonomin.
 • Redogöra för de uppskattade potentiella ekonomiska effekterna av de väsentliga klimatrelaterade fysiska riskerna och möjligheterna.
 • De uppskattade potentiella ekonomiska effekterna av de väsentliga klimatrelaterade övergångsriskerna och möjligheterna.

 

Hur kommer du igång?

Var ute i god tid då det är mycket information och data som ska tas fram!

 • Utbilda dig i den nya standarden och sätt dig in i processen
 • Gör en GAPanalys
 • Ta fram en handlingsplan för att möta de nya direktiven

 

Källor

https://www.efrag.org/

https://www.far.se/

https://www.eesc.europa.eu/sv/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-single-access-point-esap

https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

 

Nyheter